Informácie o spracúvaní osobných údajov

 

Tento dokument obsahuje informácie o spracovaní osobných údajov spoločnosťou SD Tech s.r.o.

podľa „NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 20161679 ďalej

Nariadenie.


1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa.


Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť SD Tech s.r.o. , E.M. Šoltésovej 2763/3, 052 01

Spišská Nová Ves, IČDPH 41 011 737, DIČ 2 3 70 3 5, IČDPH SS 2 3 703 5, zapísaná v

Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 6 637686B v ďalšom znení SD Tech s.r.o.

ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.


2. Určenie zodpovednej osoby.


Spoločnosť SD Tech s.r.o. vymenovala za svojho zodpovedného zástupcu pre ochranu osobných údajov, ktorý nie je spolupracovníkom ani zamestnancom SD Tech s.r.o. Kontaktný email gdpr@123sms.sk


3. Účely a forma spracovania osobných údajov.


SD Tech s.r.o. primárne prevádzkuje agregáciu SMS a vývoj softvéru na kľúč.


SD Tech s.r.o. spracováva osobné údaje podľa svojho druhu podnikania a má prístup k

informáciám, poskytovaných svojimi zákazníkmi, nasledovných typov:


Osobné údaje zamestnancov/poverených osôb zákazníkov slúžiacich ku komunikácii

v prípade uzatvárania zmlúv, technických konzultácií a fakturačných aktivít (mená,

telefónne čísla, emaily).


SD Tech s.r.o. uzatvára zmluvy výhradne s právnickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi (živnostníkom, občianskymi združeniami, vo všeobecnosti so subjektami identifikovateľnými IČO.


SD Tech s.r.o. E. M. Šoltésovej 2763/3, 831 02 Spišská Nová Ves, IČO 46166939


Osobné údaje účtovného a technického určenia zmluvných spoločností sú

spracovávané interne a nie sú poskytované tretím stranám na ďalšie spracovanie s

výnimkou príjemcov uvedených nižšie.


SD Tech s.r.o. všetky informácie umožňujúce identifikáciu osôb šifruje. V informačných

systémoch sa nevyskytujú v čitateľnej podobe (heslá, email, meno, telefonický kontakt.)Právnym základom spracúvania je článok 1 ods. 0 písm. Nariadenia (napr. zákon

o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o

ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a regist.


Informácie môžu byť poskytnuté výhradne orgánom činným v trestnom konaní alebo

orgánom oficiálne určených kontrolou dodržiavania pravidiel ochrany osobných

údajov Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.


Príjemcom údajov pre spracovanie účtovných operácií a operácií s údajmi

zákazníkov, ktoré môžu obsahovať neverejné, osobné údaje, sú spoločnosti:2. Osobné údaje obsiahnuté v SMS správach retransmitovaných na spracovateľov

osobných údajov (telefónne číslo, meno, a pod.).


Zákazníci SD Tech s.r.o. využívajúci agregačné služby platformy SMS produkujú

niektoré správy obsahujúce osobné údaje. Prístup k informáciám, ktoré tvoria úplný obsah SMS, je predmetom Telekomunikačného tajomstva.


SD Tech s.r.o. neanalyzuje obsah správ, nespája telefónne čísla s osobami obsiahnutými

v textoch správ, nevytvára a nearchivuje väzby medzi uvedenými údajmi.


Telefónne čísla adresátov správ sú šifrované, ich obsah pseudoanonymizovaný

(článok 3 , odsek 0, písm. Prijaté správy a telefónne číslo odosielateľa sú šifrované.

Údaje sú chránené SD Tech s.r.o. transportom bezpečnou komunikačnou trasou alebo až po prijatí systémami SD Tech s.r.o. nezabezpečenou komunikačnou trasou.


Metainformácie (logý obsahujúce pseudoanonymizované údaje krátkych správ sú

odstránené zo systémov a záložných systémov po minimálnej dobe, ktorú definuje

Zákon č. 3506 200 Z. z. - Zákon o elektronických komunikáciách. 65


SD Tech s.r.o. , E. M. Šoltésovej 2763/3, 831 02 Spišská Nová Ves, IČO 46166939 GDPR

Údaje obsiahnuté v SMS správach – obsah sms, telefónne čísla, môžu byť

dopytované zákazníkom z dôvodu podpory a riešenia incidentov so súhlasom a na

žiadosť klienta podanou písomne alebo elektronickými kanálmi.


V prípade incidentov, sťažností a reklamácií iniciovaných zákazníkom môže

SD Tech s.r.o. použiť niektoré údaje, po súhlase zákazníka, na riešenie incidentu

so sprostredkovateľom – operátorom.


Informácie môžu byť poskytnuté výhradne orgánom činným v trestnom konaní alebo

orgánom oficiálne poverených kontrolou dodržiavania pravidiel ochrany osobných

údajov (Urad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiký.

Sprostredkovatelia.


SD Tech s.r.o. využíva sprostredkovateľov (článok 4, ods. 02́ lokalizovaných v EU,

ktorí majú aplikované nariadenia o ochrane osobných údajov spĺňajúcich povinnosti

vyplývajúce z Nariadenia, najmä odsek 3.Technologickí sprostredkovatelia.

SD Tech s.r.o. využíva technologickú infraštruktúru a má umiestnenú vlastnú

technológiu u nasledovných sprostredkovateľov:


• Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 8, 806 1 Spišská Nová Ves, IČO 35 613 417,

• VNET a.s., Nám Hraničiarov 37, 850 23 Spišská Nová Ves, IČO 35 845 226.

Príjemcovia osobných údajov.4. Zasielanie údajov mimo EÚ.


SD Tech s.r.o. využíva sprostredkovateľov mimo EU výlučne v prípade, že telefónne číslo

adresáta SMS je terminované alebo prevádzkované v krajine mimo EU.


5. Uplatňovanie nárokov spoločnosti SD Tech s.r.o.


Spoločnosť SD Tech s.r.o. spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti nasledovné

informácie

• uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, 365

SD Tech s.r.o. , E. M. Šoltésovej 2763/3, 831 02 Spišská Nová Ves, IČO 46166939 GDPR


• vedené v účtovníctve,

• uvedené v reklamáciách,

• potrebné na podanie žaloby spoločnosťou SD Tech s.r.o. (napr. pri porušení VH́́,

• uvedené v žalobe proti spoločnosti SD Tech s.r.o. ,

• iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením

záujmov spoločnosti.


Účelom spracúvania uvedených osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a

právnym základom spracúvania je článok 1 ods. 0 písm. Nariadenia.


Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou SD Tech s.r.o. je nevyhnutné na účely oprávnených

záujmov spoločnosti.


Oprávneným záujmom spoločnosti je pritom ochrana know-how,

majetku a ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti SD Tech s.r.o. .

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

• súdy,

• orgány verejnej správy,

• právni zástupcovia,

• daňoví poradcovia,

• iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia s preukázateľným nárokom na príjem

osobných informácií.


Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty,

počas ktorej môžu byť voči spoločnosti SD Tech s.r.o. uplatňované nároky alebo počas ktorej si

spoločnosť môže uplatniť vlastné nároky.


6. Práva dotknutej osoby.

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Urad na ochranu osobných

údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach

ustanovených Nariadením alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo:

 

• požadovať prístup k svojim osobným údajom,

• na opravu osobných údajov,

• na vymazanie osobných údajov,

• na obmedzenie spracúvania osobných údajov,

• právo na prenosnosť osobných údajov,

• právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov.


Uvedené práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti SD Tech s.r.o. :

• písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením názvu spoločnosti,

mena a priezviska zodpovednej osoby

 

SD Tech s.r.o. , E. M. Šoltésovej 2763/3, 831 02 Spišská Nová Ves, IČO 46166939 GDPR

• elektronicky zaslaním e-mailu na aktuálnu e-mailovú adresu uvedenú na web stránke

SD Tech s.r.o. vyhradenú na tieto účely,

• telefonicky na čísle uvedenom na web stránke SD Tech s.r.o. .

7. Príslušné právne predpisy.

Príslušnými právnymi predpismi sú:

• NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016167

z 6. apríla 201 (o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe

takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 756416ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov́,

• Zákon č. 3506 200 Z. z. - Zákon o elektronických komunikáciách,

• SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016182 z 6. apríla

201, resp. aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a

ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

565