Všeobecné obchodné podmienky


1. Všeobecné ustanovenia

1.1  Názov a sídlo prevádzkovateľa

Prevádzkovateľom SMS brány je SD Tech s.r.o. IČO: 47405872 (ďalej Prevádzkovateľ).

1.2  Objednávateľ


Zaregistrovaný do systému, ktorý si objednal a uhradil služby ponúkané portálom. Objednávanie služieb je dobrovoľné.

1.3  Bezplatná registrácia


Registrácia objednávateľa je na portáli je nezáväzná a bezplatná.2. Podmienky a práva pre objednávateľa2.1  Vymedzenie použitia služby


Objednávateľ sa zaväzuje, že nebude službu SMS zneužívať na propagáciu svojich produktov formou SMS SPAMU, teda nebude posielať SMS na neznáme, resp. náhodné čísla ani nijako obťažovať, prípadne týmto spôsobom propagovať iné komerčné služby. Na propagáciu svojich produktov smie objednávateľ použiť len vlastnú databázu zákazníkov, ktorí si u neho zakúpili tovar alebo služby.

 

2.2  Obmedzenia pre Objednávateľa a sankcie


Objednávateľ sa zaväzuje, že službu nezneužije na zasielanie výhražných anonymných SMS správ alebo iných, ktoré by hrubo odporovali zákonom alebo mravom Slovenskej republiky  resp. zákonom platných v krajine doručenia SMS. V prípade nahlásenia takéhoto zneužitia portálu sme povinní poskytnúť dáta odoslané z účtu Objednávateľa príslušným orgánom činným v trestnom konaní. Prevádzkovateľ všetky údaje loguje, avšak obsah SMS podľa zákona o telekomunikáciách je neprístupný tretím stranám, obsah je telekomunikačné tajomstvo. V prípade porušenia podmienok a posielaní nezákonného obsahu  prevádzkovateľ oprávnený zablokovať účet, bez náhrady vrátenia zostatkového SMS kreditu.

2.3 Zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkovateľovi


V prípade takého porušenia podmienok používania služby zo strany Objednávateľa, kde operátor vyvodí akékoľvek finančné alebo iné sankcie voči Prevádzkovateľovi, budú tieto následne aplikované na Objednávateľa v plnom rozsahu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za obsah SMS zasielaných príjemcovi. Za obsah elektronickej komunikácie zodpovedá vždy odosielateľ - Objednávateľ služby.

2.4  Zrušenie registrácie


Objednávateľ má právo zrušiť svoju registráciu na prostredníctvom žiadosti o zrušenie registrácie na adrese info@123sms.sk3. Kúpna zmluva

 

3.1  Vznik kúpnej zmluvy


Kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky Objednávateľom prijatím objednávky Prevádzkovateľom. Na Objednávateľa sa vzťahujú všeobecné podmienky používania služby, s ktorými súhlasil pri registrácií.

3.2 Cenová politika


Vytvorením objednávky odoslaním elektronického formulára sa objednávateľ zaväzuje k jej uhradeniu do doby splatnosti a zároveň Objednávateľ potvrdzuje, že akceptuje výšku ceny z a poskytovanie služby podľa aktuálneho cenníka prístupného na WWW stránkach poskytovateľa 123sms.sk, vrátene Podmienok používania služby . Objednávateľ sa oboznávil s platným znením VOP čase odoslania objednávky a s týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy, riadia zmluvné vzťahy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom súhlasí. Výnimkou pre cenu môže byť akcia na služby dohodnuté v akcii cez kód zľavy zaslaný elektronickou poštou, zľava dohodnutá telefonicky emailom a podobne. Objednávateľ súhlasí, že cena služieb sa môže v priebehu trvania zmluvy meniť a to podľa aktuálnych tržných svetových  cien textových správ a kurzu Eura. V záujme prevádzkovateľa je zachovanie stále najlepších konkurencieschopných cien textových správ. Ceny sú nastavované prevádzkovateľovi aj podľa objemu odoslaných SMS Prevádzkovateľa na všetkých doručovacích trasách.4. Záväzky prevádzkovateľa4. 1 Prenos dát cez API a aplikácie

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť technické riešenie pre prenos SMS dát medzi systémom 123sms.sk a operátormi, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je API,  JAVA aplikácia, ANDROID aplikácia.

4. 2 Náhľad K SMS kreditu prevádzkovateľa. 

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť stále aktuálny náhľad k SMS kreditu a poskytnúť podrobné výpisy odoslaných SMS správ a overení telefónnych čísiel vrátane exportu do Excelu a CSV súboru Objednávateľom bez skrytých poplatkov navyše.

4. 3 Prehlásenie o ochrane údajov zadaných do systému


Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že neposkytne osobné informácie vyplnené pri registrácii tretím stranám ani žiadne iné dáta, ktoré zadá zákazník v systéme.5. Ochrana osobných údajov


5. 1. Registrácia do systému


Pre využívanie služieb portálu je nutné vyplnenie registračného formulára. Registrácia je naviazaná na telefónne číslo, na ktoré objednávateľ sú zaslané textovou správou prihlasovacie údaje do systému. Po prvom prihlásení do systému sa účet aktivuje. Prevádzkovateľ zhromažďuje osobné údaje poskytnuté Objednávateľom, ako titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, emailová adresa, a to výhradne za účelom ich evidencie a využitia v prípade  platobného styku s Objednávateľom.

5. 2. Osobné údaje tretích strán


Všetky dáta, ktoré zákazník zadá do systému sú zabezpečené voči strate, dáta sú pravidelne zálohované datacentrom spoločnosť Websupport, s.r.o. Údaje tretích strán Objednávateľa (databáza kontaktov) zadané do systému nie sú ďalej poskytované tretím stranám. Informačný systém je registrovaný na úrade pre ochranu osobných údajov pod číslom: 201408213

5. 3. Cookies


Každá podstránka našich obchodných partnerov disponuje technológiou zápisu cookies do internetového prehliadača s platnosťou 12 mesiacov, ktorá umožní partnerovu podstránku efektívnejšie využívať pri zadávaní on-line reklamných kampaní. V cookies sa loguje iba informácia pre priradenie provízie. Viac informácií o partnerskom programe nájdete v sekcii partnerský program.

5. 4.  IP adresy


Prevádzkovateľ loguje prihlásenia Objednávateľov systému vrátane IP adresy všetkých návštevníkov 123sms.sk za účelom vyhodnocovania trendov a geografických údajov. Za osobné údaje sa nepovažujú údaje z tzv. LOG súbory a z nich vyplývajúce štatistické informácie.

5. 5.  Log súbory


Rešpektujeme Vaše súkromie. Vaše osobné údaje vrátane všetkých dát, ktoré zadáte v systéme sú dôverné a nie sú poskytované žiadnym tretím subjektom na marketingové alebo akékoľvek iné účely.6. Informačný Servis a Informačné Kanály6. 1.  Zriadenie Informačného Servisu


Poskytovateľ Informačného Servisu alebo Informačného Kanála si môže zriadiť Informačný Servis u prevádzkovateľa, vyžiadaním ID v menu SMS NÁSTROJE / INTERAKTÍVNE SMS a môže sa vybrať len jednu možnosť prihlasovania do informačného servisu alebo informačného kanála


6. 2. Podmienky pre prevádzkovanie Informačného Servisu


Poskytovateľ Informačného Servisu alebo Informačného Kanála s interaktívnym zápisom cez SMS musí byť spoločnosť, ktorá má pridelené IČO a je riadnym podnikateľkým subjektom alebo riadne registrovaná nezisková organizácia alebo iný subjekt v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.

6. 3.  Prihlásenie do Informačného Servisu alebo Informačného Kanála


Využitím ktorejkoľvek SMS informačnej služby dáva osoba, ktorá sa do Služby prihlásila odoslaním SMS na číslo 8877 v definovanom tvare(ďalej len ,,Odberateľ“) , v súlade so zákonom č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení súhlas s použitím čísla svojho mobilného telefónu, mena alebo adresy na obchodné a marketingové účely Poskytovateľa Informačného Kanála, ktorý je prevádzkovaný najmä na účely zasielania informačných oznamov, obchodných oznamov a v súlade so zákonom č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu údajov poskytnutých Poskytovateľovi Informačného Kanála alebo Informačného Servisu, ktorý technicky zabezpečuje Prevádzkovateľ.


6. 4. Súhlas pre prihlásenie do Informačného Servisu alebo Informačného Kanála


Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Informačný Servis kľúčové slovo INFO je spoplatnený spätnou SMS v hodnote 0,1€. Informačný Servis môže byť prevádzkovaný aj na vlastnom virtuálnom čísle patriacemu do sietí niektorých slovenských operátorov, zriadenom u prevádzkovateľa. Kľúčové slovo je unikátne priradené Prevádzkovateľom a nie je možné ho v priebehu prevádzky Informačného Kanála meniť.

6. 5. Spätná cena SMS


Poskytovatelia Informačných Servisov alebo Informačných Kanálov musia riadne informovať o cene spätnej SMS. V prípade nahlásenia toho pochybenia operátorom a udelenia finančnej sankcie Prevádzkovateľovi bude táto sankcia v plnej miere aplikovaná na Poskytovateľa Informačného Servisu alebo Informačného Kanála.INFO ID
INFO ID SKUPINA
INFO ID SKUPINA MENO PRIEZVISKOOdberateľ má právo svoj súhlas odvolať a to poslaním SMS v tvare INFO NÁZOV INFORMAČNÉHO SERVISU STOP

Informačný Kanál s kľúčovým slovom IK je spoplatnený spätnou SMS v hodnote 1€. Poskytovateľ Informačného Kanálu s kľúčovým slovom IK môže byť len mesto, škola, lekár alebo nezisková organizácia. Poskytovateľ Informačného Kanála si môže vybrať len jednu možnosť zápisu do Informačného Kanála pre svojich odberateľov, ktorú nemôže v priebehu prevádzky meniť. Kľúčové slovo je unikátne priradené Prevádzkovateľom a nie je možné ho v priebehu prevádzky Informačného Kanála meniť.

Typ možnosti zápisu odberateľov Informačného Kanála poslanín SMS na číslo 8877 v tvare:IK ID
IK ID SKUPINA
IK ID SKUPINA MENO PRIEZVISKO

 

Odberateľ má právo svoj súhlas odvolať a to poslaním SMS v tvare IK NÁZOV INFORMAČNÉHO KANÁLA STOP

Do Informačných Kanálov sa prihlasuje na dobu:

Mesto: 3 mesiace, počet max. prijatých SMS 12 ( 1 za týždeň )

Škola: Školský polrok - počet max. prijatých SMS 12 (max. 2 za mesiac)

Lekár: 12 mesiacov - počet max. prijatých SMS 12 (podľa potreby max 12 do roka)

Nezisková organizácia 12 mesiacov - počet max. prijatých SMS 12 (podľa potreby max 12 do roka)

Počet prijatých SMS je LIMIT, ktorý môže odoslať posktytovateľ Informačného Kanála poslať, miera aby obsah SMS nebol vyhodnotený ako SPAM. Po prekročení limitu sa prestanú odberatelia zobrazovať v adresári Informačného Kanálu.

Mesto, Škola, Lekár alebo nezisková organizácia môže používať byť Poskytovateľ aj Informačného Servisu a prevádzkovať ho na vlastné náklady.7. Reklamácie7. 1   Typy pripojenia pre reklamáciu


Prevádzkovateľ zabezpečuje odosielanie SMS cez roamingové medzinárodné trasy alebo cez priame pripojenie k Slovenským operátorom.

7. 2  Vrátenie SMS kreditu

V prípade zlyhania služby a nedoručenie textovej správy Vám vrátime SMS kredit v prípade, že textová správa bola odoslaná  cez priame pripojenie do slovenských mobilných sietí a mobilné číslo, na ktoré bola odoslaná je aktívne, nie je v roamingu, SMS nebola vyhodnotená operátorom ako SPAM.


V prípade použitia medzinárodnej doručovacej trasy basic pre uznanie reklamácie v prípade odoslania hromadnej SMS cez roamingových partnerov je nutné overiť konektivitu doručovacích trás cieľových operátorov odoslaním testovacej SMS v prípade posielania hromadnej SMS s počtom vyšším 100 príjemcov.


V prípade doručenia všetkých SMS môže klient spustiť odosielanie hromadnej SMS. Objednávateľ si je vedomý, že roamingové doručovacie trasy môžu byť v zriedkavých prípadoch preťažené alebo mať krátkodobú poruchu.

7. 3  Zodpovednosť za škodu


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek straty, alebo škody akéhokoľvek druhu vzniknuté s využitím SMS správ, vrátane straty informácií v súvislosti so zlyhaním poskytovateľov služieb (operátorov), vatane za škodu spôsobenú nedbanlivosťou. Objednávateľ si je vedomý, že prenos SMS cez tretie strany prechádzajú cez systémy mobilných operátorov a obsah SMS v cieľovom telefóne nezabezpečuje primeraný stupeň ochrany dát, tak by mal s údajmi posielanými citlivými údajmi dátami posielanými cez systém aj nakladať. V prípade poslania takýchto  dát Prevádzkovateľ za citlivé dáta nezodpovedá a nie je možné nárokovať si náhradu škody.

7. 4  Kompenzácia pri pochybení prevádzkovateľa.


V prípade pochybenia na strane Prevádzkovateľa, je Objednávateľ  reklamáciou požadovať kompenzáciu alebo zľavu z ceny, a to formou písomnej reklamácie doručenej prevádzkovateľovi v lehote 14 dní odo dňa, kedy Objednávateľ zistil pochybenia.8. PlatbyPlatby za objednávky sa prijímajú na účet Prevádzkovateľa vedený v Fio banka, a.s., pobočka zahr. banky, č. ú.: 2900694262 / 8330, IBAN: SK83 8330 0000 0029 0069 4262, SWIFT: FIOZSKBAXXX
Alebo cez PayPal, Inc. poslaním platby obchod@123sms.sk – link s variabilným symbolom je  generovaný systémom.
Zostatkový SMS kredit nie je vratný.

 

 


9. Elektronická faktúra


 

9. 1. Generovanie ELekronickej faktúry


Elektronická faktúra je generovaná v systéme a platná je len vtedy ak sa nachádza aj na zabezpečenej URL certifikátom SSL Let’s Encrypt v tvare.

 

https://www.123sms.sk/invoices/?invoice=XXXXXXXXXXXXXXX

 

 

9. 2. Overenie elektronickej faktÚRY

Originálnosť každej faktúry si môže objednávateľ overiť vo webového rozhraní v menu Objednávky / Zoznam objednávok,

kde si môže overiť stiahnuť a porovnať stiahnuť faktúry zaslané elektronickou poštou.

 

 

 

10. Vymedzenie zodpovednosti za stratu zisku.


Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za stratu zisku, využívaním údajov a iného nehmotného majetku, alebo za všetky nepriame škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho používania, alebo neschopnosti používať službu, kvôli neoprávnenému prístupu.